Điều Khoản Sử Dụng Sàn Binance

0
San giao dich Binance
San giao dich Binance

Ngày sửa đổi mới nhất: ngày 6 tháng 7 năm 2017

Thoả thuận này được thực hiện bởi và giữa bạn với nhà khai thác Binance và có hiệu lực pháp lý như một hợp đồng pháp lý. Người điều hành của Binance có nghĩa là pháp nhân được luật pháp thừa nhận hoạt động trên nền tảng mạng. Vui lòng tham khảo thông tin về công ty và giấy phép ở cuối trang web của Binance để biết thông tin liên quan đến người điều hành Binance. Người điều hành của Binance có thể được giới thiệu riêng lẻ hoặc chung với tên “Binance Limited” trong thỏa thuận này. “Binance” có nghĩa là nền tảng mạng do Binance điều hành, bao gồm nhưng không giới hạn ở trang web Binance, với tên miền của Binance.com, https: // www. Binance.com, được mã hóa.

1. Thỏa thuận và Thực hiện

Nội dung của thỏa thuận này bao gồm cơ quan chính của thỏa thuận này và các quy tắc khác nhau đã được đăng hoặc có thể được gửi bởi Binance theo thời gian. Tất cả các quy tắc sẽ là một phần không thể tách rời của bản thỏa thuận này và sẽ có hiệu lực pháp lý giống như phần chính của thỏa thuận này. Trừ khi được cung cấp rõ ràng, bất kỳ dịch vụ nào do Binance và các đơn vị liên kết (sau đây gọi là “Dịch vụ Binance”) sẽ bị ràng buộc bởi thỏa thuận này. Bạn phải đọc cẩn thận bản thoả thuận này trước khi sử dụng Dịch vụ Binance và chú ý đến nội dung được viết bằng phông chữ đậm. Bạn có thể tham khảo Binance nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến thỏa thuận này. Tuy nhiên, bất kể bạn đã đọc cẩn thận thỏa thuận này trước khi sử dụng Dịch vụ Binance, bạn sẽ bị ràng buộc bởi thỏa thuận này miễn là bạn sử dụng Dịch vụ Binance. Bạn sẽ không tuyên bố hủy bỏ hoặc huỷ bỏ hợp đồng này với lý do là bạn đã không đọc bản thoả thuận này hoặc bạn đã không nhận được phản hồi từ Binance để tham khảo ý kiến ​​của bạn. Bạn hứa sẽ chấp nhận và tuân thủ thỏa thuận này. Nếu bạn không đồng ý với thỏa thuận này, bạn phải ngừng đăng ký / kích hoạt ngay lập tức hoặc dừng sử dụng dịch vụ Binance. Binance có thể thực hiện hoặc sửa đổi thỏa thuận này và các quy tắc khác theo thời gian khi cần thiết và thông báo trên trang web đó, không có thông báo cá nhân nào cho bạn. Các thỏa thuận sửa đổi và các quy tắc sẽ có hiệu lực ngay lập tức và tự động khi được công bố trên trang web. Nếu bạn không đồng ý với sửa đổi có liên quan, bạn phải ngay lập tức dừng sử dụng dịch vụ Binance. Nếu bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ Binance, bạn sẽ được coi là chấp nhận thỏa thuận sửa đổi và các quy tắc. Bạn hứa sẽ chấp nhận và tuân thủ thỏa thuận này. Nếu bạn không đồng ý với thỏa thuận này, bạn phải ngừng đăng ký / kích hoạt ngay lập tức hoặc dừng sử dụng dịch vụ Binance. Binance có thể thực hiện hoặc sửa đổi thỏa thuận này và các quy tắc khác theo thời gian khi cần thiết và thông báo trên trang web đó, không có thông báo cá nhân nào cho bạn. Các thỏa thuận sửa đổi và các quy tắc sẽ có hiệu lực ngay lập tức và tự động khi được công bố trên trang web. Nếu bạn không đồng ý với sửa đổi có liên quan, bạn phải ngay lập tức dừng sử dụng dịch vụ Binance. Nếu bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ Binance, bạn sẽ được coi là chấp nhận thỏa thuận sửa đổi và các quy tắc. Bạn hứa sẽ chấp nhận và tuân thủ thỏa thuận này. Nếu bạn không đồng ý với thỏa thuận này, bạn phải ngừng đăng ký / kích hoạt ngay lập tức hoặc dừng sử dụng dịch vụ Binance. Binance có thể thực hiện hoặc sửa đổi thỏa thuận này và các quy tắc khác theo thời gian khi cần thiết và thông báo trên trang web đó, không có thông báo cá nhân nào cho bạn. Các thỏa thuận sửa đổi và các quy tắc sẽ có hiệu lực ngay lập tức và tự động khi được công bố trên trang web. Nếu bạn không đồng ý với sửa đổi có liên quan, bạn phải ngay lập tức dừng sử dụng dịch vụ Binance. Nếu bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ Binance, bạn sẽ được coi là chấp nhận thỏa thuận sửa đổi và các quy tắc. Binance có thể thực hiện hoặc sửa đổi thỏa thuận này và các quy tắc khác theo thời gian khi cần thiết và thông báo trên trang web mà không có bất kỳ thông báo cá nhân nào với bạn. Các thỏa thuận sửa đổi và các quy tắc sẽ có hiệu lực ngay lập tức và tự động khi được công bố trên trang web. Nếu bạn không đồng ý với sửa đổi có liên quan, bạn phải ngay lập tức dừng sử dụng dịch vụ Binance. Nếu bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ Binance, bạn sẽ được coi là chấp nhận thỏa thuận sửa đổi và các quy tắc. Binance có thể thực hiện hoặc sửa đổi thỏa thuận này và các quy tắc khác theo thời gian khi cần thiết và thông báo trên trang web đó, không có thông báo cá nhân nào cho bạn. Các thỏa thuận sửa đổi và các quy tắc sẽ có hiệu lực ngay lập tức và tự động khi được công bố trên trang web. Nếu bạn không đồng ý với sửa đổi có liên quan, bạn phải ngay lập tức dừng sử dụng dịch vụ Binance. Nếu bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ Binance, bạn sẽ được coi là chấp nhận thỏa thuận sửa đổi và các quy tắc.

2. Đăng ký và Tài khoản

1, Điều kiện đăng ký

Bằng cách này, bạn xác nhận rằng bạn là một cá nhân, pháp nhân hoặc một tổ chức khác có đầy đủ quyền công dân và dân sự tiến hành khi bạn hoàn thành đăng ký hoặc thực sự sử dụng Dịch vụ Binance theo bất kỳ cách nào khác được Binance cho phép. Nếu bạn không có năng lực nói trên, bạn và người giám hộ của bạn sẽ chịu mọi hậu quả từ nó, và Binance có quyền huỷ bỏ hoặc đóng băng vĩnh viễn tài khoản của bạn và yêu cầu bạn và người giám hộ bồi thường.

2, Đăng ký và Tài khoản

Bạn sẽ bị ràng buộc bởi thỏa thuận này khi bạn đã điền thông tin, đọc và đồng ý với thỏa thuận này và hoàn tất quá trình đăng ký theo các hướng dẫn trên trang đăng ký hoặc bạn đã điền thông tin, đọc và đồng ý với thỏa thuận này và hoàn tất quy trình kích hoạt sau các hướng dẫn trên trang kích hoạt, hoặc khi bạn sử dụng dịch vụ Binance theo cách được Binance cho phép. Bạn có thể đăng nhập Binance bằng địa chỉ email hoặc số điện thoại di động mà bạn đã cung cấp hoặc xác nhận hoặc bất kỳ phương tiện nào khác được Binance cho phép. Bạn phải cung cấp tên thật, loại ID, số ID và các thông tin khác theo yêu cầu của luật pháp và các quy định. Nếu bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp trong suốt quá trình đăng ký là không chính xác, Binance sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào và mất mát, trực tiếp hoặc gián tiếp, và hậu quả xấu do đó sẽ do bạn chịu. Tài khoản Binance chỉ có thể được sử dụng bởi người có tên họ được đăng ký theo. Binance có quyền đình chỉ, đóng băng, hoặc hủy bỏ các tài khoản được sử dụng bởi những người không phải là những người có tên tài khoản được đăng ký theo. Binance cũng sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với các tài khoản này.

3, Thông tin người dùng

Trong quá trình đăng ký hoặc kích hoạt, bạn phải cung cấp chính xác và kịp thời cập nhật thông tin của mình bằng cách làm theo các hướng dẫn trên trang phù hợp theo luật pháp và các quy định để làm cho nó trung thực, kịp thời, đầy đủ và chính xác. Nếu có nghi ngờ hợp lý rằng bất kỳ thông tin nào của bạn cung cấp là sai, không trung thực, lạc hậu hoặc không đầy đủ, Binance sẽ có quyền gửi cho bạn một thông báo để điều tra và yêu cầu sửa chữa, chấm dứt tất cả hoặc một phần Dịch vụ Binance cho bạn. Binance sẽ không chịu trách nhiệm và bất kỳ mất mát, trực tiếp hoặc gián tiếp, và hậu quả xấu do đó sẽ do bạn chịu. Bạn phải điền chính xác và cập nhật kịp thời địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ liên lạc, mã bưu điện và các thông tin liên lạc khác để Binance hoặc bất kỳ người dùng nào khác có thể liên hệ với bạn một cách hiệu quả. Bạn sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc chi phí phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ Binance bởi bạn nếu bạn không thể liên lạc được thông qua các thông tin liên lạc này. Bạn đồng ý và đồng ý rằng bạn có nghĩa vụ giữ bí mật thông tin liên lạc của mình và thực hiện các hành động theo yêu cầu của Binance nếu có thay đổi hoặc cập nhật.

4, Bảo mật tài khoản

Bạn phải tự chịu trách nhiệm về việc lưu giữ tài khoản và mật khẩu của Binance một mình và bạn phải chịu trách nhiệm về tất cả các hoạt động dưới email đăng nhập, tài khoản Binance và mật khẩu của bạn (bao gồm nhưng không giới hạn việc tiết lộ thông tin, hoặc gửi các quy tắc và thỏa thuận khác nhau bằng cách nhấp vào trang web, gia hạn trực tuyến thỏa thuận hoặc mua dịch vụ trực tuyến, v.v.). Bạn đồng ý rằng: a) bạn sẽ thông báo cho Binance ngay lập tức nếu bạn biết bất kỳ việc sử dụng trái phép tài khoản và mật khẩu Binance của bạn bởi bất kỳ người nào hoặc bất kỳ vi phạm nào khác đối với các quy tắc bảo mật; b) Bạn sẽ thực hiện nghiêm chỉnh việc bảo mật, xác thực, xử lý, tính phí, cơ chế thu hồi hoặc các thủ tục của trang web / dịch vụ; và c) bạn sẽ đăng xuất khỏi trang web bằng cách thực hiện các bước thích hợp vào cuối mỗi lượt truy cập. Binance sẽ không và sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào do việc bạn không tuân thủ quy định này. Bạn hiểu rằng Binance cần thời gian hợp lý để có hành động theo yêu cầu của bạn, và Binance sẽ không chịu trách nhiệm về những hậu quả (bao gồm nhưng không giới hạn ở những tổn thất của bạn) đã xảy ra trước khi hành động đó xảy ra.

3. Dịch vụ Binance

Thông qua Dịch vụ Binance và các dịch vụ khác do Binance và các chi nhánh cung cấp, các thành viên có thể đăng thông tin thỏa thuận, truy cập vào giá cả và thông tin giao dịch của thỏa thuận và thực hiện hợp đồng, tham gia vào các hoạt động do Binance tổ chức và tận hưởng các dịch vụ thông tin và dịch vụ kỹ thuật khác. Nếu bạn có bất kỳ tranh chấp với các thành viên khác phát sinh từ bất kỳ giao dịch nào trên Binance, khi một trong hai hoặc cả hai bạn và một thành viên khác gửi cho Binance để giải quyết tranh chấp, Binance sẽ có quyền quyết định theo ý của mình. Bạn đồng ý và chấp nhận quyết định của Binance. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng, Binance có thể, theo yêu cầu từ các cơ quan chính phủ (bao gồm cả các cơ quan tư pháp và hành chính), cung cấp thông tin người dùng do bạn cung cấp cho Binance, hồ sơ giao dịch và bất kỳ thông tin cần thiết khác. Nếu bạn bị cáo buộc là vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc các lợi ích hợp pháp khác của Binance, Binance có thể cung cấp thông tin ID cần thiết của bạn cho chủ sở hữu sở hữu nếu Binance sơ bộ quyết định rằng vi phạm đó tồn tại. Tất cả các khoản thuế áp dụng và tất cả các chi phí liên quan đến phần cứng, phần mềm, dịch vụ và vv phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ Binance của bạn sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm cho bạn. Bằng cách sử dụng dịch vụ này, bạn chấp nhận rằng tất cả các giao dịch thương mại là cuối cùng và không thể đảo ngược. Bằng cách sử dụng dịch vụ này, bạn chấp nhận rằng Binance có quyền thanh lý mọi giao dịch bất cứ lúc nào bất kể lợi nhuận hoặc vị trí thua lỗ. Binance có thể cung cấp thông tin ID cần thiết của bạn cho chủ sở hữu sở hữu nếu Binance sơ bộ quyết định rằng vi phạm tồn tại. Tất cả các khoản thuế áp dụng và tất cả các chi phí liên quan đến phần cứng, phần mềm, dịch vụ và vv phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ Binance của bạn sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm cho bạn. Bằng cách sử dụng dịch vụ này, bạn chấp nhận rằng tất cả các giao dịch thương mại là cuối cùng và không thể đảo ngược. Bằng cách sử dụng dịch vụ này, bạn chấp nhận rằng Binance có quyền thanh lý mọi giao dịch bất cứ lúc nào bất kể lợi nhuận hoặc vị trí thua lỗ. Binance có thể cung cấp thông tin ID cần thiết của bạn cho chủ sở hữu sở hữu nếu Binance sơ bộ quyết định rằng vi phạm tồn tại. Tất cả các khoản thuế áp dụng và tất cả các chi phí liên quan đến phần cứng, phần mềm, dịch vụ và vv phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ Binance của bạn sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm cho bạn. Bằng cách sử dụng dịch vụ này, bạn chấp nhận rằng tất cả các giao dịch thương mại là cuối cùng và không thể đảo ngược. Bằng cách sử dụng dịch vụ này, bạn chấp nhận rằng Binance có quyền thanh lý mọi giao dịch bất cứ lúc nào bất kể lợi nhuận hoặc vị trí thua lỗ. Bằng cách sử dụng dịch vụ này, bạn chấp nhận rằng tất cả các giao dịch thương mại là cuối cùng và không thể đảo ngược. Bằng cách sử dụng dịch vụ này, bạn chấp nhận rằng Binance có quyền thanh lý mọi giao dịch bất cứ lúc nào bất kể lợi nhuận hoặc vị trí thua lỗ. Bằng cách sử dụng dịch vụ này, bạn chấp nhận rằng tất cả các giao dịch thương mại là cuối cùng và không thể đảo ngược. Bằng cách sử dụng dịch vụ này, bạn chấp nhận rằng Binance có quyền thanh lý mọi giao dịch bất cứ lúc nào bất kể lợi nhuận hoặc vị trí thua lỗ.

4. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ Binance

Bạn hứa sẽ tuân thủ các điều khoản sau trong quá trình sử dụng dịch vụ Binance của bạn trên Binance: Tất cả các hoạt động bạn thực hiện trong quá trình sử dụng Dịch vụ Binance sẽ tuân thủ các yêu cầu của luật, quy định, văn bản quy phạm và các quy tắc khác nhau của Binance, sẽ không vi phạm lợi ích công cộng, người dân tộc thiểu số công cộng hoặc các lợi ích hợp pháp khác, không phải là trốn thuế hoặc phí phải nộp và sẽ không vi phạm thỏa thuận này hoặc các quy tắc liên quan. Nếu bạn vi phạm các cam kết nói trên và do đó gây ra bất kỳ hậu quả pháp lý nào, bạn sẽ tự chịu trách nhiệm pháp lý với tất cả các nghĩa vụ pháp lý bằng tên của mình và giữ Binance vô hại đối với bất kỳ tổn thất nào do vi phạm đó gây ra. Trong bất kỳ giao dịch với các thành viên khác, bạn sẽ có thiện chí, sẽ không có bất kỳ hành vi cạnh tranh không lành mạnh, sẽ không làm gián đoạn trình tự thông thường của giao dịch trực tuyến và sẽ không tham gia vào bất kỳ hành vi nào không liên quan đến các giao dịch trực tuyến. Bạn sẽ không sử dụng bất kỳ dữ liệu nào về Binance cho các mục đích thương mại, bao gồm nhưng không giới hạn việc sử dụng bất kỳ dữ liệu nào được hiển thị trên Binance thông qua sao chép, phổ biến hoặc bất kỳ phương tiện khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Binance. Bạn sẽ không sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm hoặc chương trình con để can thiệp hoặc cố gắng can thiệp vào hoạt động bình thường của Binance hoặc bất kỳ giao dịch hoặc hoạt động nào đang diễn ra trên Binance. Bạn sẽ không thông qua bất kỳ hành động nào sẽ gây ra kích thước không hợp lý của tải dữ liệu trên các thiết bị mạng của Binance. Bạn thừa nhận và đồng ý: Binance có quyền đơn phương xác định xem bạn đã vi phạm bất kỳ giao ước nào ở trên và, theo quyết định đơn phương như vậy, áp dụng các quy tắc liên quan và thực hiện các hành động theo đó hoặc chấm dứt các dịch vụ cho bạn mà không có sự đồng ý của bạn hoặc thông báo trước cho bạn. Khi được yêu cầu duy trì trật tự và bảo mật của các giao dịch trên Binance, Binance có quyền đóng các lệnh liên quan và thực hiện các hành động khác trong trường hợp bán hoặc mua bất hợp pháp hoặc bất kỳ sự kiện nào khác làm phiền giao dịch bình thường của thị trường. Nếu vi phạm hoặc vi phạm của bạn bị giữ bởi bất kỳ văn bản pháp luật có hiệu lực nào do cơ quan tư pháp hoặc hành chính ban hành, hoặc Binance xác định theo ý riêng của mình rằng có khả năng bạn đã vi phạm các điều khoản của thỏa thuận này hoặc các quy tắc hoặc luật và quy định, Binance sẽ có quyền xuất bản trên Binance những vi phạm bị cáo buộc và các hành động đã được thực hiện chống lại bạn bởi Binance. Đối với bất kỳ thông tin nào bạn có thể đã xuất bản trên Binance được cho là vi phạm hoặc vi phạm pháp luật, lợi ích hợp pháp khác hoặc thỏa thuận hoặc các quy tắc này, Binance có quyền xóa thông tin đó mà không cần thông báo cho bạn và áp đặt hình phạt theo các quy tắc . Đối với bất kỳ hành động nào bạn có thể thực hiện trên Binance, kể cả những hành động mà bạn không thực hiện trên Binance nhưng đã có ảnh hưởng đến Binance và người dùng của nó, Binance có quyền đơn phương xác định bản chất của nó và liệu nó có vi phạm thỏa thuận này hay không bất kỳ quy tắc nào, và áp đặt hình phạt theo đó. Bạn phải giữ tất cả các bằng chứng liên quan đến hành vi của bạn một mình và sẽ chịu tất cả những hậu quả bất lợi là kết quả từ việc bạn không giải quyết được gánh nặng chứng minh của mình. Nếu bạn bị cáo buộc vi phạm lời hứa của bạn gây ra bất kỳ thiệt hại cho bất kỳ bên thứ ba, bạn sẽ chỉ thực hiện tất cả các trách nhiệm pháp lý tên riêng của bạn và giữ Binance vô hại từ bất kỳ tổn thất hoặc chi phí thêm. Nếu do bất kỳ hành vi vi phạm nào của bạn đối với luật pháp hoặc thoả thuận này, Binance phải chịu bất kỳ thiệt hại nào do bên thứ ba yêu cầu bồi thường hoặc bị xử phạt bởi bất kỳ cơ quan hành chính nào, bạn phải bồi thường cho Binance về mọi thiệt hại và chi phí gây ra , bao gồm cả phí luật sư hợp lý.

5. Phạm vi và giới hạn trách nhiệm pháp lý

Binance sẽ cung cấp dịch vụ Binance ở điều kiện “như hiện tại” và “thương mại sẵn có”. Binance từ chối bảo hành rõ ràng hoặc ngụ ý liên quan đến dịch vụ Binance, tuy nhiên, bao gồm nhưng không giới hạn khả năng áp dụng, không có lỗi hoặc thiếu sót, liên tục, chính xác, đáng tin cậy hoặc phù hợp với một mục đích cụ thể. Trong khi đó, Binance từ chối mọi lời hứa hoặc bảo hành liên quan đến tính hiệu quả, chính xác, chính xác, độ tin cậy, chất lượng, tính ổn định, tính đầy đủ và kịp thời của công nghệ và thông tin liên quan đến dịch vụ Binance. Bạn hoàn toàn biết rằng thông tin về Binance được xuất bản bởi người dùng của riêng mình và có thể chứa rủi ro và khuyết tật. Binance chỉ phục vụ như một địa điểm giao dịch. Binance chỉ phục vụ như là một địa điểm nơi bạn có được thông tin liên quan đến đồng xu, tìm kiếm các đối tác trong giao dịch và đàm phán và tiến hành các giao dịch, nhưng Binance không thể kiểm soát được chất lượng, an ninh và hợp pháp của đồng tiền liên quan đến bất kỳ giao dịch, tính trung thực hay chính xác nào của thông tin giao dịch hoặc năng lực của các bên trong bất kỳ giao dịch nào để thực hiện các nghĩa vụ theo các tài liệu giao dịch. Bạn phải thận trọng tự đánh giá về sự trung thực, hợp pháp và hiệu quả của đồng tiền và thông tin được đề cập đến, và chịu trách nhiệm pháp lý và những thiệt hại có thể xảy ra. Binance không có nghĩa vụ phải tiến hành đánh giá sơ bộ về dữ liệu thông tin, hoạt động giao dịch và các vấn đề liên quan đến giao dịch khác của tất cả người dùng: Binance có lý do hợp lý để nghi ngờ rằng một thành viên cụ thể và một giao dịch cụ thể có thể vi phạm pháp luật hoặc thỏa thuận. Binance có lý do hợp lý để nghi ngờ rằng các hoạt động được thực hiện trên Binance bởi một thành viên có thể là bất hợp pháp hoặc không đúng. Bạn thừa nhận và đồng ý, Binance sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào của bạn do bất kỳ sự kiện nào sau đây, bao gồm nhưng không giới hạn đối với tổn thất lợi nhuận, thiện chí, sử dụng hoặc dữ liệu hoặc tổn thất vô hình khác (cho dù Binance đã được thông báo về khả năng tổn thất như vậy): sử dụng hoặc không sử dụng dịch vụ Binance. sử dụng trái phép tài khoản của bạn hoặc bất kỳ thay đổi dữ liệu của bạn bởi bất kỳ bên thứ ba nào trái phép. chi phí và tổn thất phát sinh từ việc mua hoặc mua bất kỳ dữ liệu hoặc thông tin hoặc cam kết trong giao dịch thông qua dịch vụ Binance, hoặc bất kỳ lựa chọn thay thế nào giống nhau. sự hiểu lầm của bạn về Dịch vụ Binance. bất kỳ tổn thất nào khác liên quan đến dịch vụ Binance mà không phải là do Binance. Không phải trong bất kỳ trường hợp nào, Binance sẽ phải chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thất bại hoặc sự chậm trễ nào của dịch vụ do bảo dưỡng thiết bị thông thường của mạng thông tin, kết nối lỗi mạng thông tin, lỗi máy tính, truyền thông hoặc các hệ thống khác, mất điện, đình công, tranh chấp lao động, bạo loạn, , hỗn loạn, thiếu sót về sản xuất hoặc vật liệu, lửa, lũ lụt, lốc xoáy, vụ nổ, chiến tranh, hành động của chính phủ hoặc lệnh của tòa án. Bạn đồng ý bồi thường và giữ Binance, nhà thầu và người cấp phép của Binance vô hại, và các giám đốc, nhân viên, nhân viên và đại lý của họ liên quan đến bất kỳ và tất cả các khiếu nại và chi phí, bao gồm phí luật sư, phát sinh từ việc bạn sử dụng Trang web,

6. Chấm dứt Hợp đồng

Bạn đồng ý rằng, Binance có quyền chấm dứt tất cả hoặc một phần Dịch vụ Binance cho bạn, tạm dừng hoặc đóng băng vĩnh viễn (hủy) các ủy quyền của tài khoản của bạn trên Binance theo ý mình, mà không cần thông báo trước vì bất cứ lý do gì, và Binance sẽ không chịu trách nhiệm với bạn; tuy nhiên, Binance sẽ có quyền giữ và sử dụng dữ liệu giao dịch, hồ sơ và các thông tin khác có liên quan đến tài khoản đó. Trong trường hợp xảy ra bất kỳ sự kiện nào sau đây, Binance sẽ có quyền chấm dứt hợp đồng này bằng cách hủy tài khoản của bạn và sẽ có quyền huỷ bỏ vĩnh viễn các ủy quyền của tài khoản của bạn trên Binance và rút lại tài khoản Binance tương ứng của nó: sau khi Binance chấm dứt các dịch vụ cho bạn, bạn bị cáo buộc đăng ký hoặc đăng ký vào bất kỳ tên của người nào khác như người dùng Binance một lần nữa, trực tiếp hoặc gián tiếp; nội dung chính của thông tin người dùng mà bạn cung cấp là không chính xác, không chính xác, đã lỗi thời hoặc không đầy đủ; khi thỏa thuận này (bao gồm cả các quy tắc) được sửa đổi, bạn nêu rõ và thông báo cho Binance về sự không sẵn lòng chấp nhận thỏa thuận dịch vụ sửa đổi; bất kỳ trường hợp nào khác mà Binance cho là nó nên chấm dứt các dịch vụ. Sau khi dịch vụ tài khoản bị chấm dứt hoặc tài khoản của bạn trên Binance bị đóng băng vĩnh viễn (hủy bỏ), Binance sẽ không có nghĩa vụ giữ hoặc tiết lộ bất kỳ thông tin nào trong tài khoản của bạn hoặc chuyển tiếp bất kỳ thông tin nào mà bạn chưa đọc hoặc gửi cho bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào. Bạn đồng ý rằng, sau khi chấm dứt thỏa thuận giữa bạn và Binance, Binance vẫn có quyền: giữ thông tin người dùng và tất cả các thông tin giao dịch trong quá trình sử dụng Dịch vụ Binance của bạn. Khiếu nại bạn theo thoả thuận này nếu bạn vi phạm bất kỳ luật pháp, thỏa thuận này hoặc các quy tắc trong quá trình sử dụng dịch vụ Binance của bạn. Sau khi Binance đình chỉ hoặc chấm dứt dịch vụ Binance cho bạn, các hoạt động giao dịch của bạn trước khi bị tạm ngưng hoặc chấm dứt sẽ được xử lý theo các nguyên tắc sau và bạn sẽ tự lo cho những nỗ lực của mình và thực hiện đầy đủ các tranh chấp, tổn thất hoặc các chi phí phát sinh thêm do đó và giữ Binance vô hại từ bất kỳ tổn thất hoặc chi phí: Binance có quyền xóa, cùng lúc đình chỉ hoặc chấm dứt dịch vụ, thông tin liên quan đến bất kỳ đồng xu tiền xu nào chưa được giao dịch mà bạn đã tải lên Binance trước khi bị tạm ngưng hoặc chấm dứt. Nếu bạn đã đạt được thỏa thuận mua bán với bất kỳ thành viên nào khác trước khi bị tạm đình chỉ hoặc chấm dứt nhưng thỏa thuận đó chưa được thực hiện thì Binance sẽ có quyền xóa các thông tin liên quan đến hợp đồng mua bán và các đồng xu đó. Nếu bạn đã đạt được thỏa thuận mua bán với bất kỳ thành viên nào khác trước khi bị đình chỉ hoặc chấm dứt và thoả thuận đó đã được thực hiện một phần, Binance có thể chọn không xóa giao dịch; tuy nhiên, Binance sẽ có quyền thông báo cho bên đối tác về tình hình cùng một lúc về việc đình chỉ hoặc chấm dứt. Nếu bạn đã đạt được thỏa thuận mua bán với bất kỳ thành viên nào khác trước khi bị tạm đình chỉ hoặc chấm dứt nhưng thỏa thuận đó chưa được thực hiện thì Binance sẽ có quyền xóa các thông tin liên quan đến hợp đồng mua bán và các đồng xu đó. Nếu bạn đã đạt được thỏa thuận mua bán với bất kỳ thành viên nào khác trước khi bị đình chỉ hoặc chấm dứt và thoả thuận đó đã được thực hiện một phần, Binance có thể chọn không xóa giao dịch; tuy nhiên, Binance sẽ có quyền thông báo cho bên đối tác về tình hình cùng một lúc về việc đình chỉ hoặc chấm dứt. Nếu bạn đã đạt được thỏa thuận mua bán với bất kỳ thành viên nào khác trước khi bị tạm đình chỉ hoặc chấm dứt nhưng thỏa thuận đó chưa được thực hiện thì Binance sẽ có quyền xóa các thông tin liên quan đến hợp đồng mua bán và các đồng xu đó. Nếu bạn đã đạt được thỏa thuận mua bán với bất kỳ thành viên nào khác trước khi bị đình chỉ hoặc chấm dứt và thoả thuận đó đã được thực hiện một phần, Binance có thể chọn không xóa giao dịch; tuy nhiên, Binance sẽ có quyền thông báo cho bên đối tác về tình hình cùng một lúc về việc đình chỉ hoặc chấm dứt. Nếu bạn đã đạt được thỏa thuận mua bán với bất kỳ thành viên nào khác trước khi bị đình chỉ hoặc chấm dứt và thoả thuận đó đã được thực hiện một phần, Binance có thể chọn không xóa giao dịch; tuy nhiên, Binance sẽ có quyền thông báo cho bên đối tác về tình hình cùng một lúc về việc đình chỉ hoặc chấm dứt. Nếu bạn đã đạt được thỏa thuận mua bán với bất kỳ thành viên nào khác trước khi bị đình chỉ hoặc chấm dứt và thoả thuận đó đã được thực hiện một phần, Binance có thể chọn không xóa giao dịch; tuy nhiên, Binance sẽ có quyền thông báo cho bên đối tác về tình hình cùng một lúc về việc đình chỉ hoặc chấm dứt.

7. Chính sách bảo mật

Binance có thể thông báo và sửa đổi chính sách bảo mật của mình trên nền tảng Binance theo thời gian và chính sách bảo mật sẽ là một phần không thể tách rời của thỏa thuận này.