Mining City là gì? Có Nên Đầu Tư Vào Dự Án Mining City

0

Các gói đầu tư của Mining City:

Nội Dung Bài Viết

Standard

Giá: 500 USD

Thời gian đào: 1100 ngày

Thời hạn hợp đồng: 1100 days

Thời điểm đào: 10 ngày sau khi mua gói

Máy đào: Antminer S9

Coin đào được: Bitcoin

Phí dịch vụ: 0.0475USD KWH (1000W)

Hashrate của gói: 10 TH/s

Bronze

Giá: 1000 USD

Thời gian đào: 1100 ngày

Thời hạn hợp đồng: 1100 days

Thời điểm đào: 10 ngày sau khi mua gói

Máy đào: Antminer S9

Coin đào được: Bitcoin

Phí dịch vụ: 0.0475USD KWH (2000W)

Hashrate của gói: 20 TH/s

Silver

Giá: 2000 USD

Thời gian đào: 1100 ngày

Thời hạn hợp đồng: 1100 days

Thời điểm đào: 10 ngày sau khi mua gói

Máy đào: Antminer S9

Coin đào được: Bitcoin

Phí dịch vụ: 0.0475USD KWH (4000W)

Hashrate của gói: 40 TH/s

Gold

Giá: 3500 USD

Thời gian đào: 1100 ngày

Thời hạn hợp đồng: 1100 days

Thời điểm đào: 10 ngày sau khi mua gói

Máy đào: Antminer S9

Coin đào được: Bitcoin

Phí dịch vụ: 0.0475USD KWH (7000W)

Hashrate của gói: 70 TH/s